Privacyverklaring voor deelnemers, leveranciers, (website-)bezoekers, en overige relaties

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

Coöperatie SecurEgg U.A. handelend onder de naam SecurEggFarmer, gevestigd aan Pelmersheideweg 18 6005 PK Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.secureggfarmer.eu
Pelmersheideweg 18
6005 PK Weert
+654696867

Privacy coördinator van SecurEggFarmer is de Functionaris Gegevensbescherming van SecurEggFarmer hij/zij is te bereiken via info@secureggfarmer.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SecurEggFarmer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens (zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht;)
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt, uw functienaam of functietitel; 
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen, inclusief factuur- en afleveradressen en bankrekeningnummer, indien u diensten van ons afneemt;
 • Gegevens die u aan ons verstrekt, als onderdeel van de afgesproken deelnemers- / leveranciersafspraken;
 • Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken;
 • Alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SecurEggFarmer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of andere updates;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om diensten aan u te leveren;
 • Om een adequate deelnemersadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren;

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

  • De uitvoering van overeenkomsten met onze deelnemers en/of leveranciers;
  • Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen;
  • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze deelnemers te kunnen (blijven) verlenen; en
  • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken en om onze relaties;
  • het behartigen van uw gerechtvaardigde belang op het verkrijgen van de juiste informatie;
  • Het gerechtvaardigd belang van SecurEggFarmer om onze eigendommen te beveiligen.

SecurEggFarmer gebruikt contactgegevens van onze bestaande deelnemers en relaties voor het versturen van servicemails en het versturen van informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen. U kunt zich voor de mails met informatie altijd afmelden door een e-mail te sturen aan info@secureggfarmer.eu.

SecurEggFarmer gebruikt contactgegevens van andere relaties dan onze deelnemers of leveranciers voor het versturen van informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan info@secureggfarmer.eu.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SecurEggFarmer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook wanneer u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde

berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek.

 • Als u een deelnemer van ons bent bewaren we uw gegevens gedurende de overeenkomst die u met ons bent aangegaan en daarna nog 12 maanden. 
 • Als u een potentiële deelnemer bent en u uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd dat wij contact met u opnemen, bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt of na 12 maanden vanaf het tijdstip waarop u voor het laatst met ons contact heeft gehad.
 • Inactieve deelnemer accounts verwijderen we in elk geval na 7 jaar.
 • Fiscale regelgeving verplicht ons om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.
 • In alle gevallen geldt dat SecurEggFarmer in bepaalde gevallen uw gegevens langer zal bewaren dan hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten,

bijvoorbeeld om klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SecurEggFarmer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SecurEggFarmer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SecurEggFarmer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Strikt noodzakelijk

De bezoeker geeft hiermee toestemming om:

 • Log-in details te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SecurEggFarmer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secureggfarmer.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SecurEggFarmer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SecurEggFarmer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@secureggfarmer.eu