Disclaimer

Deze website is een uitgave van SecurEgg Farmer

Deze website biedt informatie over de activiteiten van SecurEggFarmer en documenten voor deelnemende bedrijven en potentiële deelnemers. Deze site is met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden en onvolledigheden in de informatie zit. SecurEggFarmer kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteiten van de informatie. SecurEggFarmer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik van de aangeboden informatie op deze website. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. SecurEgg Farmer kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan SecurEgg Farmer garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. SecurEgg Farmer streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

Niettemin behoudt SecurEgg Farmer zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van SecurEgg Farmer en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van SecurEgg Farmer wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.